O skanzenu

V jednom místě stojí původní dřevěná stodola, která sem byla přenesena z nedaleké obce Břestek. O několik metrů dále vyrostly další dvě zemědělské usedlosti, nad kterými je nadsklepní dům se starým vinným sklepem. Součástí našeho muzea je také vinohrad a u něj uvidíte originální klátové úly, kousek od nich pak dřevěný seník z Hradčovic z roku 1904.

Přijďte se k nám seznámit s etnografickou oblastí uherskohradišťského Dolňácka, s tradičním stavitelstvím, bydlením, způsoby zaměstnání a obživy, odíváním, výtvarnou kulturou, zvyky, obyčeji i folklorními projevy. Chcete zažít tradiční masopust, na Slovácku nazývaný fašank, či Velikonoce? Stavění máje, otevírání pastvin, žně, pouť? Adventní zvyky nebo třeba štěpánské koledování? Toto vše se u nás během roku odehrává, včetně akcí, spojených s péčí o zdejší přírodu a krajinu. Součástí Parku Rochus jsou také dva ovocné sady, tvořené starými ovocnými odrůdami Uherskohradišťska a Uherskobrodska.

akcí pro veřejnost v průběhu roku

kusů sbírkových předmětů v expozicích

kusů zvěře k pohlazení

návštěvníků ročně

Otevírací doba

DUBEN
sobota – neděle: 10.00 – 18.00
poslední prohlídka v 17.00 hodin

KVĚTEN, ŘÍJEN
čtvrtek – neděle: 10.00 – 18.00
poslední prohlídka v 17.00 hodin

ČERVEN – ZÁŘÍ
úterý – neděle: 10.00 – 18.00
poslední prohlídka v 17.00 hodin

Mimo uvedenou dobu lze po předchozí domluvě pro skupinu alespoň 10 osob zajistit prohlídku i v jiný termín.

ČASY PROHLÍDEK:
10.00; 11.30; 13.00; 14.30; 16.00; 17.00;

Vstupné

dospělí 100,- Kč

děti, studenti, důchodci 60,- Kč

rodinné vstupné 220,- Kč
(maximálně 2 dospělí a maximálně 4 děti do 15 let)

ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ
Věrnostní program Sphere a Carte 10 % (sleva Sphere Young 20 %)

ZDARMA
děti do 6 let, držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, držitelé karty Asociace muzeí a galerií – AMG, držitelé průkazu Český svaz muzeí v přírodě, průvodci CK, novináři, pedagogický dozor.

Virtuální prohlídka

Podívejte se na skanzen Rochus z ptačí perspektivy a nahlédněte do vybraných koutů našeho parku na 3D pohlednicích.

Přírodní park a muzeum v přírodě

Lokalita Rochus, kde přírodní a kulturní areál Park Rochus vzniká, je bývalým vojenským cvičištěm. Dnes představuje zelený ostrov tvořený mozaikou křovin a lučních porostů uprostřed intenzivně zemědělsky obhospodařované a urbanizované krajiny. Právě díky předchozí činnosti vojáků se zde vyvinul cenný biotop, který v sobě ukrývá svá přírodní bohatství.

Park Rochus o velikosti přibližně 60 ha se nachází na severozápadním úbočí Černé hory (302 m n. m.). Jedná se o příměstskou část Uherského Hradiště na rozhraní katastrálního území Jarošova a Mařatic. Černá hora představuje jihozápadní koncový výběžek Prakšické pahorkatiny, která je součástí Hlucké pahorkatiny a celku Vizovická vrchovina. Pata svahů Černé hory pak vytváří hranici mezi Prakšickou pahorkatinou a Dolnomoravským úvalem.

Opuštěný areál bývalého vojenského cvičiště byl dlouhodobě ponechán bez údržby, terén je dodnes poznamenán budováním tankových okopů pro potřeby vojenské střelnice. Travní i křovinné porosty jsou nahodile protkané pěšinami. Dominuje bylinotravní koberec s různě hustými křovinami. Bez další systematické péče a údržby by tomuto krajinném útvaru hrozilo úplné pohlcení rozsáhlých částí lokality křovinnými formacemi, což by mělo likvidační důsledky pro celou řadu přítomných vzácných druhů, mj. i pro motýla bourovce trnkového, který je předmětem ochrany vyhlášené Evropsky významné lokality Rochus.  V červnu 2014 bylo v Parku Rochus identifikováno místo, na němž se vyskytuje kriticky ohrožená a zákonem chráněná orchidej tořič včelonosný (Ophrys apifera Hudson).

 

První ideová studie Komponované krajiny Rochus prof. Ivara Otruby byla dokončena v roce 2007, následně byl rovněž vyhodnocen vliv záměru na ochranu přírody a soustavu Natura 2000. Na základě zpracovaných studií, rozborů, expertních posudků a připomínek Krajského úřadu Zlínského kraje, partnerů, občanů i orgánů města Uherské Hradiště byla celková koncepce funkčních ploch upravena do výsledné podoby.

V roce 2010 byla úpravami zeleně a výsadbami prvních 100 stromů symbolicky zahájena regenerace přírodních ploch Parku Rochus, byla rovněž založena správcovská obecně prospěšná společnost Park Rochus, o.p.s.  Od roku 2011 probíhá postupná realizace dílčích dotačních projektů.

Na okraji parku v návaznosti na mařatické vinohrady vzniká od roku 2012 expozice muzea v přírodě, která uchovává a prezentuje významné prvky kulturního dědictví Uherskohradišťska. Soubor lidové architektury představuje přenesené stavby i kopie vybraných typů původních objektů vesnického stavitelství od 18. do poloviny 20. století, které se v regionu Uherskohradišťska vyznačuje značnou rozmanitostí a bohatstvím forem. Podstatnou součástí muzea v přírodě jsou plochy zeleně vč. expozic hospodaření v krajině (luční a sadařský areál, ukázková vinice). Prostředí muzea je využíváno také k prezentaci folkloru, tradičních řemesel, rukodělné výroby, zvyků a obyčejů se zaměřením především na vinařství a vinohradnictví.

Celkově se jedná o rekreačně velmi atraktivní území nabízející nádherné výhledy do okolní krajiny města Uherské Hradiště i na protilehlé pohoří Chřibů s hradem Buchlovem.